Πιστοποιήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 

ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

 

Πεδίο Εφαρμογής

  • Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
  • Μελέτη, σχεδίαση, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων πληροφορικής και συτστημάτων αυτοματισμού και τηλεματικής.
  • Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.