ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αυτό αφορά την εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση της πλατείας της Κάτω Μεριάς του Δήμου Κέας. Περιλαμβάνει επίσης και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 22/08/2018
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ