ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή σωληνωτού υπόγειου δικτύου πίεσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HPDE) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου – Αρί και στην περιοχή της Κερατέας.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.Υ.ΤΗ.Λ.)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 27/12/2019
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ