ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
• Χωματουργικά έργα διαμορφώσεων
• Εργα διαχείρισης ομβρίων
• Εργα τελικής κάλυψης
• Εργα διαχείρισης βιοαερίου
• Εργα πρασίνου
• Έργα υποδομών
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης