ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Οι εργασίες που αφορούν την διάνοιξη των οδών είναι οι εξής:
Α) Εργασίες καθαιρέσεων (κτιρίων ,μαντρότοιχων ,περιφράξεων)
Αποξηλώσεων (περιφράξεων, καγκέλων), μετατοπίσεων δικτύων (ύδρευσης, ομβρίων, υδρορροές) ,εκρίζωσης ή μεταφύτευσης δέντρων.
Β) χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις)
Γ) Κατασκευή κρασπέδων- ρείθρων
Δ) κατασκευή πεζοδρομίων σε κεντρικούς δρόμους
Ε) εργασίες οδοστρωσίας (θραυστό υλικό, υπόβαση , βάση)
Στ) εργασίες ασφαλτικών (προεπάλειψη, ισοπεδωτική κυκλοφορίας )
Ζ) σήμανση