ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΦΑΣΗ Γ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ