ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Βασικό σχέδιο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης και η πλήρης κατασκευή του ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ. Ειδικότερα περιλαμβάνονται : έργα διαμόρφωσης της λεκάνης απόθεσης του Χ.Υ.Τ.Α η οποία θα έχει την ικανότητα αποδοχής των απορριμμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής για εικοσι(20)ετη τουλάχιστον ,η στεγανοποίηση του κυττάρου απόθεσης ,έργα διαχείρισης στραγγισμάτων ,έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα παρακολούθησης του χώρου ,έργα υποδομής , έργα εσωτερικής οδοποιίας και εξωτερικής οδού πρόσβασης η θέση σε αποδοτική λειτουργία ,η εκπαίδευση προσωπικού και η δοκιμαστική λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α μετά την κατασκευή ,για διάστημα έξι (6) μηνών.