ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αυτό αφορά την ολοκλήρωση του έργου αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης στο υπολειπόμενο τμήμα της πολεοδομικής περιοχής Γυαλού.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 08/02/2021
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ