ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)στη νήσο Νάξο για την ταφή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε γήπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση <<Κορφή Ξύδη >>Νήσου Νάξου.Η επιφάνεια του ενεργού ΧΥΤΑ σε 44 στρέμματα περίπου ,με μέση ετήσια δυναμικότητα 15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων.
Οι εργασίες για την κατασκευή του ΧΥΤΑ περιλαμβάνουν έργα: χωματουργικά (μορφοποιήσεις βάσης και πρανών )στεγάνωσης πυθμένα και πρανών ,εγκαταστάσεις χωρου εισόδου, συλλογής και διαχείρισης των στραγγισμάτων .αποστράγγιση χώρου, κτιριακά ηλεκτρομηχανολογικά ,ελέγχου λειτουργίας και αποκατάστασης .Περιλαμβάνονται επίσης έργα οδοποιίας,πρασίνου&περίφραξης ,καθώς και η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ και η προμήθεια ενός συμπιεστή απορριμμάτων.