ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΥΡΙΑ ΑΕ
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ