ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΡΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
1. Εξυγιανση των θειούχων αποβλήτων της περιοχής Μποδοσάκη. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται η επί τόπου εξουδετέρωση των θειούχων απόβλητων της περιοχής Μποδοσάκη.
2. Κατασκευη καλυμμένων διωρύγων. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Κατασκευή ανοικτής τάφρους του ρέματος της νοτιοανατολικής περιοχής (Ρέμα περιοχής Μποδοσάκη)
• Κατασκευή κλειστού αγωγού του ρέματος της κεντρικής περιοχής
• Κατασκευή κλειστού αγωγού ομβριων υδάτων της κεντρικής περιοχής
• Κατασκευή κλειστού αγωγού του ρέματος της βορειοδυτικής περιοχής (παλαιές αποθήκες)
3. Κατασκευή αναχώματος ύψους 2,70m α.ε.θ. για αερομηχανική προστασία των αποτιθεμένων υλικών.