ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών α) της πλατείας Ιθάκης και β) της οδού Δαβάκη της Δ.Κ. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 22/05/2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ