ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η εργολαβία αυτή αφορά εργασίες συντήρησης των οδών της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του δήμου Λαυρεωτικής λογω φθορών που έχουν δημιουργηθεί από την καθημερινή χρήση και από δυσμενή καιρικά φαινόμενα.
Θα εκτελεστούν οι κατωθι εργασίες :
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα
Εργασίες ασφαλτικής προεπάλειψης και συγκόλλησης επάλειψης.
Εργασίες κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους
Εργασίες κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
Εργασίες διαγράμμισης των οδών
Τέλος θα γίνουν εργασίες ανύψωσης ή καταβίβασης των διατηρούμενων φρεατίων.