ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Κατασκευή δώδεκα δεξαμενών διαφόρων μεγεθών και σύνδεση τους με το υπάρχον δίκτυο
Κατασκευή 13 υδρομαστεύσεων σε διάφορες πηγές του δήμου
Τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης περίπου 11 χιλιομέτρων
Κατασκευή γεώτρησης