ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Κατασκευή δώδεκα δεξαμενών διαφόρων μεγεθών και σύνδεση τους με το υπάρχον δίκτυο
Κατασκευή 13 υδρομαστεύσεων σε διάφορες πηγές του δήμου
Τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης περίπου 11 χιλιομέτρων
Κατασκευή γεώτρησης

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΣΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ