ΧΥΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Την πλήρη κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργιάς των απαιτούμενων κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου (έργα υποδομής ,εσωτερικής οδοποιία, εξωτερική οδοποιία ,δίκτυα ηλεκτρικής ενεργείας ,διαμόρφωση του περιβάλλοντος κλπ.)
• Έργα διαμόρφωσης της λεκάνης απόθεσης του Α κυττάρου (εκσκαφές ,διαμορφώσεις ,στεγανοποίηση κ.λ.π) έτσι ώστε με το πέρας του έργου να είναι να δεχτεί τα απορρίμματα της εξυπηρετούμενης περιοχής
• Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων.
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
• Έργα υποδομής
• Έργα οδοποιίας
• Κινητός εξοπλισμός