ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή συμπληρωματικών του υφιστάμενου, εν λειτουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, αποτελούμενων από βαρυτικά δίκτυα και δύο νέα αντλιοστάσια.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.Υ.ΤΗ.Λ.)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κ/ΞΙΑ «KAFSIS – MT A.T.E. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30/11/2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ