ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ο.Ε.Δ.Α.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΝΕΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

– Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
– Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ.
– Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (συλλογή στραγγισμάτων του X.Y.T.Y. και υγρών αποβλήτων από Μ.Ε.Α.)
– Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων του Ο.Ε.Δ.Α.
– Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y., επεξεργασία – τελική διάθεση)
– Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας (πρόσβαση στη Μ.Ε.Α., στο χώρο ωρίμανσης κόμποστ και ραφιναρίας, προσπέλαση στην λεκάνη του ΧΥΤΥ, στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στις κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ)
– Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση της Ο.Ε.Δ.Α.(Κτίριο Διοίκησης, Κτίριο Συνεργείου, Εγκατάσταση Ζύγισης, Εγκατάσταση πλύσης τροχών, Δεξαμενή νερού, έργα Η/M, περίφραξη,
πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα φυτεύσεων κ.ά.).
– Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
– Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α.
– Η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 μηνών.
– Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας μέχρι και την είσοδο της εγκατάστασης.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 25/02/2021
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ