ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

  • Χωματουργικά έργα διαμορφώσεων
  • Εργα διαχίρισης ομβρίων
  • Εργα τελικής κάλυψης
  • Εργα διαχείρισης βιοαερίου
  • Εργα πρασίνου
  • Έργα υποδομών
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης