ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Κορρησίας ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις στα δίκτυα μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Βουρκαρίου και Γυαλισκαρίου. Περιλαμβάνεται επίσης, η κατασκευή δύο προκατασκευασμένων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας που χωροθετείται πλησίον του λιμανιού της Κέας.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/03/2019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ