Προφίλ

Η ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2002 και έχει ως βασικό στέλεχος και κύριο μέτοχό της τον πολιτικό μηχανικό Πυρπυρή Αθανάσιο , ο οποίος αποτέλεσε ιδρυτικό , βασικό στέλεχος και κύριο μέτοχο της ΥΡΙΑ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 1993-2002 και ομόρρυθμο μέλος της «Α.ΠΥΡΠΥΡΗΣ – Σ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Ο.Ε.» κατά το χρονικό διάστημα 1987-1993 , καθώς και εργολήπτη δημοσίων έργων κατά το χρονικό διάστημα 1980-1987.
Ακολουθώντας το θεσμικό σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των τεχνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και όλες οι προγονικές μορφές της συμμετέχει ως σήμερα στη διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για λειτουργία κανόνων που απελευθερώνουν υγιείς και ζωντανές δυνάμεις στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας ,η εταιρεία έχει επιτύχει μέσα από την πολυετή ενασχόληση της στον χώρο της κατασκευής των δημοσίων έργων την απαιτούμενη οργάνωση , εξειδίκευση και εμπειρία που απαιτείται για την έγκαιρη και ποιοτική εκτέλεση των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Τα τελευταία χρόνια έχει δυναμική παρουσία κυρίως στην κατασκευή έργων υποδομής, με περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα.

Διαθέτει πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. 4ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, είναι εγγεγραμμένο μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος , του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών και του Εμπορικού , Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ασκεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. Η εταιρεία δεσμεύεται να μειώσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, με την υιοθέτηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004. Ακόμη, η εταιρεία, με το OHSAS 18001:2007 προσφέρει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.